Időtár V/4Az Időtár V/4. kötete talán a legrövidebb időszakot öleli fel minden eddig megjelent kötetünkhöz viszonyítva: a majdani V/5. kötettel együtt – 1919. januárjától az 1940-es II. bécsi döntés (döntőbíráskodás) előestéjéig, 1940. augusztus 31. terjed. A fellelt adatok gazdagsága – terjedelmi okokból – arra kényszerít, hogy ezeket két kötetben adjuk közre.
Ez a kötet az ún. „első román időszakot” igyekszik napról-napra dokumentálni Marosvásárhelyen oly módon, hogy a már megjelent III. és V/2. kötet begyűjtött és publikált adataira (dátumokhoz kapcsolódó eseményekre, vélekedésekre, történésekre) támaszkodik, visszautal reájuk, kiegészíti vagy korrigálja azokat. Könnyen beláthatja a reménybeli kutató, történész, szakember, jószándékú és érdeklődő olvasó, hogy egy sziszifuszi munka vaskos kézikönyvét lapozhatja fel egy-egy adatért.
Ezúttal az adatok forrása leginkább sajtóértesüléseken alapszik, ugyanis a jelzett időszak, 1919–1940, bővelkedik sajtótermékekben.
Külön vonulatot alkot – anélkül, hogy a város egészétől, mindennapjaitól elkülönülne, kaszttá képződne, amire esélye sem volt – a marosvásárhelyi zsidóság sorsa, intézményei, gazdasági vállalkozásai, mozgalmai, politikai választásai.
Otthonuk volt a város. Ez a zsidóság a tárgyalt korszak végéig rendszeresen támogatta a magyar kultúrát – melynek maga is teremtője, segélyezője, előmozdítója és haszonélvezője is volt –, ez lévén legtöbbjük anyanyelve, amely mellett akkor is kitartottak, amikor az állami kényszer elzárta előlük a magyar felekezeti oktatási intézményeket.
E kötet lényegében a marosvásárhelyi magyar társadalom adattára.

További hasonló könyvek


Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században

Csíkszék egyediségét, a különböző kérdésekben vállalt álláspontját a lakosság felekezeti hovatartozásával is magyarázhatjuk, hisz a szomszédos Udvarhely- és Háromszékhez képest az itt élők homogén katolikus tömböt alkottak. Ezen székely mikrorégió társadalmáról, azon belül is a helyi elitről és a mindennapok történetének különböző aspektusairól olvashatnak a kötetben.

Hazatérő szavak nyomában – Szociográfiai riportok

Cseke Péter új riportkönyve két korszak határán ível át. Az írások nagyobb része még a Ceausescu-diktatúra idején született, amikor a szerző megmaradásunk reménységének jeleit kereste-figyelte – példamutató embereket keresve és találva: a Kis-Küküllő menti Kibéden ősi időkből megőrzött balladákat a feledéstől megmentő, vagy a Fekete Körös-vidéki Nagyzerinden művésztelepet és képtárat létrehozó falusi tanárokat, a Homoród […]