Magyar szó Erdélyben – VisszaemlékezésReményik Sándornak A mûhelybõl címû, 1924-ben megjelent kötete egy olyan verset is tartalmaz (Azt mondják… a címe), amelynek címe alatt egy név van ajánlásul: „Weress Margitnak”. A versolvasó ilyen nagy idõtávolból általában átsiklik az ilyesfajta dedikációkon, pedig ez esetben mögötte egy gazdag élet, egy érdekes személyiség rejtõzik.
Hogy ki õ – erre derül fény ebbõl a visszaemlékezésbõl.
Weress Margit Tordán született, magyar–német szakos tanárnõ volt, s az elsõ kisebbségi évek idején Nagyenyeden Áprily Lajosnak tanártársa. Rajta keresztül ismerkedett meg Reményik Sándorral is, s fõképp kettõjük verseit elõadva vált ismertté az épp csak bontakozó erdélyi magyar irodalmi életben. Ennek több mint félszáz levél õrzi a tanúbizonyságát az Áprily- és Reményik-hagyatékban, s mostantól kezdve immár ebben a visszaemlékezésben is, amelyet Áprily biztatására az 1960-as években vetett papírra.
Visszaemlékezéseinek most megjelenõ elsõ kötetében egyelõre csak gyermek- és ifjúkorának évei elevenednek meg: az elsõ világháború elõtti évtizedek tordai világa, egy tisztes polgári életforma, amely gyermekkorában õt is körülölelte, s az elsõ kolozsvári (majd gráci) egyetemi évek, amelyekre már a háború vetette árnyékát.
A további kötetekben, élete fonalát követve, eljutunk majd Budapestre, Nagyenyedre, Segesvárra, Székelyudvarhelyre, ahol az 1950-es évekig tanított a református tanítónõképzõben és a kollégiumban, s részleteiben tárul fel számunkra az a kor, amelyben elõször tudatosult bennünk, hogy milyen sorsdöntõen fontos kisebbségi életünkben a magyar szó Erdélyben.

További hasonló könyvek


Hatalmi törekvések és politikai platformok Szatmárban az 1905–1906-os kormányzati krízis idején

ötetünk Szatmár vármegye hatalmi viszonyait, pártstruktúrájának alakulását értékeli 1905–1906 folyamán, valamint górcső alá veszi az 1905-ös és az 1906-os országgyűlési képviselő-választások szatmári előkészületeit, lebonyolítását és eredményeit. A téma fontosságát az adja meg, hogy az 1867-es kiegyezéssel létrehozott Osztrák-Magyar Monarchiában az 1890-es évekre a válság jelei mutatkoztak, s a politikai válság 1905-1906 folyamán kulminált. A kormányzati […]

Erdélyi fejedelmek

Sebestyén Mihály arra vállalkozott, hogy a hiteles dokumentumok feldolgozásával a lehető legtárgyilagosabban, legszemléltetőbben, valamennyi, a történelmet kedvelő érdeklődő számára olvasmányosan bemutassa, hogyan működött a fejedelemség egy-egy vezetője korában, hogyan érvényesült a kor biztosította körülmények között a függetlenség, hogyan fejlődött a társadalom, a tudomány és a kultúra ebben a többségében magyarok lakta régióban, hogyan érvényesültek a […]